Điện phân dung dịch bạc nitrat với điện cực trở, ta thu được ...... ở catôt và khí ....... ở anôt.

A.

Oxi/hiđro.

B.

Hiđro/oxi.

C.

Kim loại Ag/oxi.

D.

Oxi/kim loại Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kim loại Ag/oxi.

Điện phân dung dịch AgNO3:

Ở cực (-) catôt: Ag+ + 1e  Ag

Ở cực (+) anôt: 2H2O O2+ 4H+ + 4e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...