Điện phân 200 (ml) dung dịch NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) với điện cực bằng than có màng ngăn xốp và dung dịch được khuấy đều. Khí ở catot thoát ra 20,832 lít (đktc) thì ngừng điện phân. Nồng độ phần trăm của hợp chất trong dung dịch sau khi điện phân là bao nhiêu?

A.

8,32%.

B.

8,52%.

C.

16,64%.

D.

4,16%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.nNaOH= 0,4 mol

Tại catot có phản ứng   H2O  +     2e         H2    +        2OH-            (số  mol OH-phải bằng số mol Na+)
Vậy                                           0,4 mol     0,2 mol        0,4 mol

Mặt khác ta thấy ở catot thoát ra 20,832 lit khí (đktc)  = 0,93 mol

Vậy ở catot đã xảy ra  quá trình điện phân nước để tạo H2

H2O    2H+    +   O2-

2H+      +     2e           H2
                 1,46 mol     0,73 mol

ở anot    2Cl-      -2e        Cl2
              0 4        0,4          0,2           mol

 2O2-     -4e     O2
             1,46       0,365 mol

Vậy lượng khí thoát ra là 0,93 mol H2  ,  0,365 mol O2 và 0,2 mol Cl2

 mkhí = 0,93x2+ 0,365x32 +0,2x71= 27,74 g

khối lượng dung dịch ban đầu là   200x1,1 = 220 g

vậy khối lượng dung dịch sau  khi điện phân là  220 – 27,74 = 192,26 g

khối lượng NaOH là 0,4x40 = 16 g

 C%NaOH = 16:192,26x100%=8,32%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...