Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là :

A. 2 và 1.
B. 2+ và 1–.
C. +2 và –1.
D. 2+ và 2–
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...