Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……trong câu sau đây : Saccarozơ và

mantozơ có thành phần phân tử giống nhau , nhưng cấu tạo phân tử khác nhau nên là

……….của nhau

A.

đồng đẳng.

B.

đồng phân.

C.

đồng vị.

D.

đồng khối.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...