Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……trong câu sau đây : Saccarozơ và

mantozơ có thành phần phân tử giống nhau , nhưng cấu tạo phân tử khác nhau nên là

……….của nhau

A.

đồng đẳng.

B.

đồng phân.

C.

đồng vị.

D.

đồng khối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đồng phân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...