Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……..trong câu sau : Cấu tạo mạch phân tử

của tinh bột gồm 2 thành phần là ……….và ………..

A.

glucozơ và fructozơ.

B.

glucozơ và mantozơ.

C.

Amilozơ và amilopectin.

D.

mantozơ vàsaccarozơ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...