Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……..trong câu sau : Cấu tạo mạch phân tử

của tinh bột gồm 2 thành phần là ……….và ………..

A.

glucozơ và fructozơ.

B.

glucozơ và mantozơ.

C.

Amilozơ và amilopectin.

D.

mantozơ vàsaccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Amilozơ và amilopectin

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...