Điểm giống nhau giữa NST thường với NST giới tính gồm:

I. Đều mang gen quy định tính trạng thường.

II. Đều có thành phần hóa học chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic.

III. Đều ảnh hưởng đến sự xác định giới tính.

IV. Đều có các khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng như biến đổi hình thái trong chu kì phân bào.

V. Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng.

Phương án đúng là:

A.

I, II, IV, V.

B.

III, IV, V.

C.

II, IV, V.

D.

I, II, III, IV, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I, II, III, IV, V.

Đều mang gen quy định tính trạng thường.

Đều có thành phần hóa học chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic.

Đều ảnh hưởng đến sự xác định giới tính.

Đều có các khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng như biến đổi hình thái trong chu kì phân bào.

Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...