Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat HCOOCH3?

A.

Có CTPT C2H4O2

B.

Là đồng đẳng của axit axetic

C.

Là đồng phân của axit axetic

D.

là hợp chất este.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...