Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hóa ở Nhật so với Đức?

A.

Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.

B.

Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

C.

Thông qua việc xâm lược các nước.

D.

Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...