Điểm M là một phần tử dao động trong một môi trường truyền sóng cơ học có phương trình dao động là uM(t) = 5cos240πt (cm) và sóng cơ học có bước sóng bằng 6 cm. Tại thời điểm t = 2 (s), điểm A cách nó một đoạn d = 12 (cm) có li độ bằng bao nhiêu?

A.

uA = 5 (cm).

B.

uA = 2,5 (cm).

C.

uA = -5 (cm).

D.

uA = -2,5 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

uA = 5 (cm).

Phương trình dao động tại điểm A là:

uA(t) = Acos2πf(t - ) = Acos2πf(t - ) = Acos2π(ft - )

uA(t) = 5cos2π(120t - 2) (cm).

Tại thời điểm t = 2 (s): uA = 0,5cos2π(120.2 - 2) = 0,5 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...