Điểm cố định mà họ đồ thị (Cm) : y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(m - 1) luôn chạy qua điểm nào sau đây?

A.

M (0 ; 2)

B.

M (0 ; 1)

C.

M (2 ; 0)

D.

M (1 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

M (2 ; 0)

y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(m - 1)

⇔(4 -2x)m2 + (-x2 + 3x -2)m + x3 - x2 - 2x - y = 0

Tọa độ điểm cố định mà (Cm) luôn chạy qua phải thỏa mãn:

Vậy (Cm) luôn qua điểm cố định (2 ; 0)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...