Điểm cố định mà họ đồ thị (Hm) :  luôn chạy qua với mọi  m ≠ ± là điểm nào sau đây?

A.

M(-2 ; 1), N(2 ; -1)

B.

M(2 ; 1), N(-2 ; -1)

C.

M(1 ; 2), N(-1 ; -2)

D.

M(1 ; -2), N(-1 ; 2)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

M(-2 ; 1), N(2 ; -1)

Với m ≠ ± thì họ hypebol (Hm) : 

⇔ -2mxy + 2y = 4m - x  (x ≠ 1/m)

⇔ (2xy + 4)m - (x + 2y) = 0.

Toạ độ điểm cố định mà các đường cong trong họ (Hm) chạy qua phải thỏa mãn:

Vậy (Hm) luôn chạy qua hai điểm cố định M(-2 ; 1), N(2 ; -1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...