Địch rút khỏi Na sầm về Lạng Sơn khi nào?

A.

Ngày 16 - 9 - 1950

B.

Ngày 18 - 9 - 1950.

C.

Ngày 22 - 10 - 1950.

D.

Ngày 13 - 10 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 13 - 10 - 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...