Đến tháng 9 - 1953, công tác bổ túc văn hóa có bao nhiêu lớp học?

A.

10.450 lớp học.

B.

3.500 lớp học.

C.

333.946 lớp học.

D.

14.000 lớp học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10.450 lớp học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...