Đến năm 1953 Pháp đã tiêu tốn bao nhiêu phrăng trong cuộc chiến tranh Đông Dương?

A.

555 tỉ phrăng

B.

2000 tỉ phrăng.

C.

52 tỉ phrăng

D.

200 tỉ phrăng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...