Đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữa được nền độc lập (tuy bị lệ thuộc vào nước ngoài về nhiều mặt)

A. Mã Lai
B. In-đô-nê-xi-a
C. Xiêm
D. Phi-lip-pin
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...