Đến cuối năm 1967 Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được bao nhiêu nước,tổ chức quốc tế,tổ chức khu vực lên tiếng ủng hộ

A.

41 nước,12 tổ chức quốc tế,5 tổ chức khu vực.

B.

40 nước,11 tổ chức quốc tế,5 tổ chức khu vực.

C.

43 nước,12 tổ chức quốc tế,7 tổ chức khu vực.

D.

42 nước,12 tổ chức quốc tế,6 tổ chức khu vực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

41 nước,12 tổ chức quốc tế,5 tổ chức khu vực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...