** Đem tự thụ phấn F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép thu được F2 4 loại kiểu hình, trong số 9050 cây, có 1448 cây hoa vàng, dạng hoa kép.

F1 tạo các kiểu giao tử theo tỉ lệ nào?

A.

AB = Ab = aB = ab = .

B.

AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.

C.

AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%.

D.

AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...