** Đem tự thụ phấn F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép thu được F2 4 loại kiểu hình, trong số 9050 cây, có 1448 cây hoa vàng, dạng hoa kép.

F1 tạo các kiểu giao tử theo tỉ lệ nào?

A.

AB = Ab = aB = ab = .

B.

AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.

C.

AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%.

D.

AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.

9% = 30% ab x 30% ab, F1 tạo giao tử ab = 30% > 25%. Đây là loại giao tử không hoán vị. Suy ra kiểu gen của F1 và tần số hoán vị gen của F1 bằng 1 - 30%.2 = 40%.

Tỉ lệ giao tử của F1: AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...