**Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Đem giao phối F1 với cá thể khác, thế hệ lai xuất hiện 431 cây quả ngọt : 259 cây quả chua. Nếu gen át chế là A, kiểu gen cá thể lai với F1 là:

A.

AaBb.

B.

aaBb.

C.

Aabb hoặc aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...