**Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Cách quy ước gen nào phù hợp với quy luật di truyền đã được xác định?

A.

A-B-: quả chua; A-bb = aaB- = aabb: quả ngọt.

B.

A-B-: quả ngọt; A-bb = aaB- = aabb: quả chua.

C.

A-B- = A-bb = aabb: quả ngọt; aaB-: quả chua

hoặc A-B- = aaB- = aabb: quả ngọt; A-bb: quả chua. 

D.

A-B- = A-bb = aaB-: quả ngọt; aabb: quả chua. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A-B- = A-bb = aabb: quả ngọt; aaB-: quả chua

hoặc A-B- = aaB- = aabb: quả ngọt; A-bb: quả chua.

aaB-: Cây quả chua hoặc A-bb: Cây có quả chua

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...