**Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Dấu hiệu nào của phép lai về biểu hiện kiểu hình giúp ta phát hiện quy luật di truyền nói trên?

1. Kết quả lai phân tích xuất hiện tỉ lệ kiểu hình tương đương 4 kiểu tổ hợp giao tử.

2. Tỉ lệ kiểu hình tương đương 3 : 1 giống với định luật phân li của Menđen.

3. Trong 4 kiểu tổ hợp giao tử, có 3 tổ hợp phát triển thành 3/4 số kiểu hình giống với F1.

4. Sự phân li về kiểu hình ở FB chỉ xuất hiện ở quy luật này, không xảy ra ở các quy luật khác.

Phương án đúng là:

A.

1, 4.

B.

1, 3.

C.

2, 3.

D.

2, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 3.

Kết quả lai phân tích xuất hiện tỉ lệ kiểu hình tương đương 4 kiểu tổ hợp giao tử.

Trong 4 kiểu tổ hợp giao tử, có 3 tổ hợp phát triển thành 3/4 số kiểu hình giống với F1.

Dấu hiệu nhận biết quy luật là FB ≈ 3:1 = 4 = 4 x 1. Mặt khác, FB có 3 trong số 4 tổ hợp có kiểu hình giống F1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...