**Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong.

Đem lai phân tích F1 sẽ thu được ở FB tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A.

3 : 1.

B.

3 : 1 hoăc 1 : 2 : 1.

C.

1 : 2 : 1.

D.

1 : 1 : 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 : 2 : 1.

 → FB (1 A- : 1aa) (1 B-D- : 1bbdd) = 1 A-B-D- : 1 A-bbdd : 1 aaB-D- : 1 aabbdd = 1 cao, đục : 2 thấp, trong : 1 thấp, đục.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...