**Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong.

Hai cặp tính trạng kích thước thân và màu hạt chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

A.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng đều phân li độc lập.

B.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

C.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen tần số 50%.

D.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

F1 (AaBb, x Dd) x (AaBb, Dd) → F2 phân li 12 : 3 : 1 = 16 = 4 x 4. Suy ra 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 18

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...