**Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong.

Hai cặp tính trạng kích thước thân và màu hạt chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

A.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng đều phân li độc lập.

B.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

C.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen tần số 50%.

D.

3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 18

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...