**Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong.

Tính trạng kích thước cây được di truyền tuân theo quy luật nào?

A.

Định luật phân li.

B.

Tương tác cộng gộp.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tương tác át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tương tác cộng gộp.

F2 phân li cây cao : cây thấp = 15 : 1.

Đây là tỉ lệ tương tác tác cộng gộp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...