** Đem lai giữa đậu hoa tím, quả dài với đậu hoa trắng, quả ngắn thu được F1 đồng loạt hoa tím, quả dài. Tiếp tục cho F1 giao phối, thu được F2 có 4 loại kiểu hình theo số liệu sau: 2104 cây hoa tím, quả dài : 698 cây hoa tím, quả ngắn : 703 cây hoa trắng, quả dài : 234 cây hoa trắng, quả ngắn. Biết mỗi gen quy tính một tính trạng và hai cặp alen chi phối tính trạng trên là Aa và Bb.

Đem lai giữa F1 với cây thứ nhất, thu được thế hệ lai xuất hiện 3229 cây hoa tím, quả dài; 1076 cây hoa trắng, quả dài. Kiểu gen của F1 và cây thứ nhất lần lượt là:

A.

AaBb x AaBB hoặc AaBb x AABb.

B.

AaBb x Aabb.

C.

AaBb x AaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

AaBb x AaBB.

+ Màu sắc phân li:   F1 Aa x Aa

+ Hình dạng quả đồng tính quả dài  F1 Bb x BB

Xét cả hai tính trạng, kiểu gen cây thứ nhất chính là AaBB, F1 là AaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...