** Đem lai giữa bố mẹ thuần chủng, F1 đồng loạt cây cao. Lai phân tích F1 nhận được thế hệ lai 297 cây cao : 102 cây thấp.

Kết quả tự thụ F1 cho tỉ lệ phân li kiểu hình nào?

A.

15 cây cao : 1 cây thấp.

B.

9 cây cao : 7 cây thấp hoặc 15 cây cao : 1 cây thấp.

C.

13 cây cao : 3 cây thấp hoặc 15 cây cao : 1 cây thấp.

D.

13 cây cao : 3 cây thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...