** Đem lai giữa bố mẹ thuần chủng, F1 đồng loạt cây cao. Lai phân tích F1 nhận được thế hệ lai 297 cây cao : 102 cây thấp.

Kết quả tự thụ F1 cho tỉ lệ phân li kiểu hình nào?

A.

15 cây cao : 1 cây thấp.

B.

9 cây cao : 7 cây thấp hoặc 15 cây cao : 1 cây thấp.

C.

13 cây cao : 3 cây thấp hoặc 15 cây cao : 1 cây thấp.

D.

13 cây cao : 3 cây thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

13 cây cao : 3 cây thấp hoặc 15 cây cao : 1 cây thấp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...