** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa.

Loại kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:

A.

40%.

B.

75%.

C.

20%.

D.

30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30%.

Cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen (A - bbdd).

+ Xét cặp gen Aa x Aa → F1 75% cây cao : 25% cây thấp.   (1)

+ Xét 2 cặp gen liên kết quả bầu, nhỏ () là sự tổ hợp của giao tử bd với giao tử bd.

Cơ thể có kiểu gen  cho giao tử bd = 40%; cơ thể có kiểu gen  cho giao tử bd = 100% → tổ hơp  có tỉ lệ 40%.100% = 40%.    (2)

Từ (1) và (2) ta có tỉ lệ kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ có tỉ lệ: 75% X 40% = 30%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...