** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh.

Cách quy ước gen nào sau đây hợp lí đối với quy luật di truyền trên?

A.

A-B- = A-bb ≠ aaB- ≠ aabb.

B.

A-B- = aaB- ≠ A-bb ≠ aabb.

C.

A-B- = A-bb ≠ aaB- ≠ aabb đúng khi gen át chế là A;

A-B- = aaB- ≠ A-bb ≠ aabb đúng khi gen át chế là B.

D.

A-B- = A-bb = aaB- ≠ aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A-B- = A-bb ≠ aaB- ≠ aabb đúng khi gen át chế là A; 

A-B- = aaB- ≠ A-bb ≠ aabb đúng khi gen át chế là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 15

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...