** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Đem F1 lai phân tích, kết quả FB phân li kiểu hình theo tỉ lệ là:

 

A.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

B.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua : 1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

C.

3 cây cao, quả ngọt : 3 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

D.

1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 cây cao, quả ngọt : 3 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

F1: AaBbDd x aabbdd → Kết quả FB là: (3 cây cao : 1 cây thấp) (1 quả ngọt : 1 quả chua) = 3 cây cao, quả ngọt : 3 cây cao, quả chua : 1 cây thấp quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...