** Đem F1 quả tròn, hoa tím lai phân tích, FB có 138 cây cho quả tròn, hoa tím; 358 cây cho quả tròn, hoa trắng; 845 cây cho quả dài,  hoa  tím; 460 cây cho quả dài, hoa trắng. Hoa tím trội hoàn toàn so với hoa trắng.

Cả hai cặp tính trạng được chi phối bởi:

A.

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại xảy ra hoán vị gen.

B.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết hoàn toàn.

C.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng và cả ba cặp gen đều phân li độc lập nhau.

D.

Ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng, cả ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ba cặp gen quy định hai tính trạng, trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại xảy ra hoán vị gen.

FB xuất hiện đầy đủ các biến dị tổ hợp, mặt khác có tỉ lệ phân li khác với (3 : 1)(1 : 1). Vậy, ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm trên hai cặp NST tương đồng. Trong đó có một cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại xảy ra hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...