** Đem bí F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 81 cây bí vỏ trắng, lá chẻ : 27 cây bí vỏ trắng, lá nguyên : 18 cây bí vỏ vàng, lá chẻ : 9 cây bí vỏ vàng, lá nguyên : 9 cây bí vỏ xanh, lá chẻ. Hình dạng lá do một gen quy định.

Cách quy ước gen nào sau đây đúng, đối với tính trạng màu sắc vỏ quả bí?

A.

A-B- = A-bb: vỏ trắng; aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh

hay A-B- = aaB-: vỏ trắng; A-bb: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

B.

A-B- = A-bb: vỏ trắng; aabb: vỏ vàng; aaB-: vỏ xanh. 

C.

A-B-: vỏ trắng; A-bb = aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

D.

A-B-: vỏ trắng; A-bb: vỏ vàng; aaB- = aabb: vỏ xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A-B- = A-bb: vỏ trắng; aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh

hay A-B- = aaB-: vỏ trắng; A-bb: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

Cách quy ước gen hợp lí:

A át chế: A-B- = A-bb: vỏ trắng; aaB-: vỏ vàng; aabb: vỏ xanh.

B át chế: A-B- = aaB-: vỏ trắng; a-bb: vỏ vàng; aabb vỏ xanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...