Đem 100 (ml) dung dịch một amino axit 0,2M cho tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng người ta trưng khô dung dịch thu được được 2,5 (gam) muối khan. Mặt khác, lại lấy 100 (gam) dung dịch amino axit nói trên có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Công thức cấu tạo của amino axit là công thức nào sau đây?

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-(CH2)2-COOH.

C.

HOOC-CH(NH2)-COOH.

D.

H2N-(CH2)3-COOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...