Đem 100 (ml) dung dịch một amino axit 0,2M cho tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng người ta trưng khô dung dịch thu được được 2,5 (gam) muối khan. Mặt khác, lại lấy 100 (gam) dung dịch amino axit nói trên có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Công thức cấu tạo của amino axit là công thức nào sau đây?

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-(CH2)2-COOH.

C.

HOOC-CH(NH2)-COOH.

D.

H2N-(CH2)3-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2N-(CH2)3-COOH.

TN1: namino axit = 0,2.0,1 = 0,02 (mol); nNaOH = 0,08.0,25 = 0,02 (mol)

Amino axit + NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên có nhóm -COOH.

Vậy 1 (mol) Amino axit + 1 (mol) NaOH Khối lượng tăng 22 (g)

                                      0,02 (mol)                                 0,44 (g)

mamino axit = 2,5 − 0,44 = 2,06 (g)  Mamino axit = 103.

TN2: namino axit = = 0,2 (mol); nHCl = 0,4.0,5 = 0,2 (mol).

Amino axit + HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên có 1 nhóm –NH2.

Gọi CT chất là H2NRCOOH R + 61 = 103 R = 42.

R = CxHy; Biện luận:

x = 3; y = 6 thõa mãn CTCT của amino axit là H2N-(CH2)3-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...