Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 (ml) dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là:

A.

CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

B.

C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.

C.

HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.

D.

C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

nKOH= 0,6 (mol).

Gọi công thức của este là RCOOR'.

RCOOR' + KOH  RCOOK + R'OH

   0,6         0,6         0,6        0,6 (mol)

52,8                                            (g)

 Meste= 52,8 : 0,6 = 88 R + R' = 44.

mà R và R' đều no, mạch hở, và không có phản ứng tráng bạc  R là CH3 và R' là C2H5 hoặc R là C2H5 và R' là CH3.

 công thức của 2 este đồng phân là CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...