Để xà phòng hoá hoàn toàn 4,85 (gam) hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 100 (ml) dung dịch NaOH 0,75M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hơi có chứa hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau và m (gam) một muối khan duy nhất Z. Công thức của 2 este và giá trị của m là:

A.

HCOOCH3, HCOOC2H5 và m = 5,1.

B.

CH3COOCH3, CH3COOC2H5 và m = 6,15.

C.

HCOOCH3, HCOOC2H5 và m = 2,55.

D.

HCOOC2H5, HCOOC3H7 và m = 5,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCOOCH3, HCOOC2H5 và m = 5,1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...