Để xà phòng hoá hoàn toàn 10,4 g một hỗn hợp X gồm hai axit (este) đơn chức A và B cần dùng 75 ml dung dịch KOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol duy nhất. CTCT thu gọn của A, B là:

A.

CH3COOCH3, C2H5COOCH3.

B.

CH3COOCH3, CH3COOC2H5.

C.

HCOOCH3, CH3COOCH3.

D.

C2H5COOCH3, C3H7COOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HCOOCH3, CH3COOCH3.

Ta có  neste  = nKOH= 0,15 mol

Meste = 10,4 ÷ 0,15 = 69,33 g

Vì hỗn hợp Y gồm hai muối khan là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 ancol duy nhất , nên ta gọi công thức chung của 2 este là RCOOR’

Ta có MRCOOR’= 69,33 g → R+ R’ = 25,33

→ R < 25,33 mà R lại là 2 gốc hiđrocacbon kế tiếp nhau nên chỉ có thể là CH3 và C2H5

R’ < 25,33 vậy R’ là CH3

Vậy ta có CTCT thu gọn của A và B là HCOOCH3 và CH3COOCH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...