Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp tăng thêm ở Đông Dương bao nhiêu tiểu đoàn bộ binh?

A.

84 tiểu đoàn bộ binh.

B.

44 tiểu đoàn bộ binh

C.

12 tiểu đoàn bộ binh

D.

21 tiếu đoàn bộ binh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...