Để thúc đẩy kinh doanh phát triển cần:

A. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do.
B. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở của pháp luật.
C. Nhà nước cần hỗ trợ vốn đối với các doanh nghiệp.
D. Chú trọng hợp tác với nước ngoài.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...