Để thu được Ag nguyên chất từ hỗn hợp Fe, Cu, Al, Ag, có thể dùng:

A.

Dung dịch NaOH và HCl.

B.

Dung dịch HCl và O2 (t°).

C.

Dung dịch NaOH và O2 (t°).

D.

Dung dịch NaOH và HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch NaOH và HNO3.

3Cu + 8H+ + 2  2NO↑ + 3Cu2+ + 4H2O

Fe + 4H+ Fe3+ + NO↑ + 2H2O

Al + 4H+  Al3+ + NO↑ + 2H2O

Ag còn lại không phản ứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...