Để tạo một plasmit ADN tái kết hợp, kỹ thuật được tiến hành theo các bước:

A.

phân lập ADN mang gen mong muốn  gắn ADN mang gen vào ADN của plasmit.

B.

phân lập ADN mang gen mong muốn  cắt ADN được phân lập và mở plasmit bởi cùng một enzim  dùng enzim gắn đoạn ADN mang gen vào ADN plasmit đóng vòng ADN plasmit.

C.

phân lập ADN mang gen mong muốn  cắt ADN vòng của plasmit  gắn đoạn ADN mang gen vào ADN plasmit bằng enzim gắn sau đó đóng vòng ADN plasmit.

D.

phân lập ADN mang gen mong muốn  đưa đoạn ADN này vào tế bào chất của vi khuẩn  dùng enzim gắn đoạn ADN này với ADN của vi khuẩn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...