Để tăng trưởng kinh tế đất nước, Nhà nước sử dụng gì:

A. Nhiều công cụ, phương tiện, biện pháp khác nhau.
B. Pháp luật là duy nhất.
C. Chủ trương, chính sách là chủ yếu.
D. Chủ trương, chính sách là duy nhất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...