Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm: phenol, benzen và anilin có thể làm theo cách nào sau đây?

A.

Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl dư, sau đó chiết tách lấy phần tan rồi cho phản ứng với NaOH dư, tiếp tục chiết để tách phần phenol không tan.

B.

Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với CO2 dư, tiếp tục chiết để tách phenol không tan.

C.

Hoà tan hỗn hợp vào nước dư, sau đó chiết tách lấy phenol.

D.

Hoà tan hỗn hợp vào xăng, chiết tách lấy phenol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với CO2 dư, tiếp tục chiết để tách phenol không tan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...