Để sản xuất 100kg loại thuỷ tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%:

A.

22,17

B.

27,12

C.

25,15

D.

20.92

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khối lượng của Na2O có trong mẫu 100kg thủy tinh là: , vậy khối lượng của Na2CO3 cần dùng là:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...