Để phát hiện quy luật di truyền qua tế bào chất, người ta sử dụng phép lai 

A.

lai phân tích.

B.

lai thuận nghịch.

C.

lai tương đương.

D.

lai trở lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lai thuận nghịch.

Đặc điểm của tính trạng được di truyền ngoài nhân là di truyền theo dòng mẹ. Do vậy, dùng phép lai thuận nghịch để phát hiện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...