Để phân biệt: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ và glucozơ có thể dùng chất nào trong các thuốc thử sau?

1. Nước.

2. Dung dịch AgNO3/NH3.

3. Nước I2.

4. Giấy quỳ.

Phương án đúng là:

A.

2 và 3. 

B.

1, 2 và 3.

C.

3 và 4. 

D.

1 và 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 và 2.

1. Nước.

2. Dung dịch AgNO3/NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...