Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm: Tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây?

A.

Dung dịch iot.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Cu(OH)2/OH.

D.

Dung dịch AgNO3/NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu(OH)2/OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...