Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : Axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau :

A.

Dung dch Br2/CCl4.

B.

Dung dch Br2/H2O.

C.

Dung dch Na2CO3.

D.

Dung dch AgNO3/NH3 dư

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dch Br2/H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...