Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : Axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự các thuốc thử sau :

A.

Dung dch Br2/CCl4.

B.

Dung dch Br2/H2O.

C.

Dung dch Na2CO3.

D.

Dung dch AgNO3/NH3 dư

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...