Để phân biệt 3 chất lỏng: axit axetic, anilin và rượu etylic, trong các thí nghiệm sau:

I/ TN1 dùng nước và TN2 dùng quỳ tím.

II/ TN1 dùng Cu(OH)2 và TN2 dùng Na.

III/ Chỉ cần dùng quỳ tím.

Thí nghiệm cần dùng là:

A.

I, II.

B.

I, III.

C.

II, III.

D.

Chỉ dùng III.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...