Để phân biệt 3 chất lỏng: axit axetic, anilin và rượu etylic, trong các thí nghiệm sau:

I/ TN1 dùng nước và TN2 dùng quỳ tím.

II/ TN1 dùng Cu(OH)2 và TN2 dùng Na.

III/ Chỉ cần dùng quỳ tím.

Thí nghiệm cần dùng là:

A.

I, II.

B.

I, III.

C.

II, III.

D.

Chỉ dùng III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I, II.

+ Với (I):

- Anilin không tan trong nước (có sự phân lớp).

- Sau đó dùng quỳ tím nhận ra axit; còn lại là rượu etylic.

+ Với (II):

- Dùng Cu(OH)2 nhận ra axit do xảy ra phản ứng axit - bazơ: Cu(OH)2 tan cho dung dịch xanh của Cu2+.

- Sau đó dùng Na nhận ra rượu etylic (do phản ứng, giải phóng khí).

- Còn anilin không phản ứng.

Chú ý: Không dùng III vì với quỳ tím chỉ mới nhận ra axit. Anilin tính bazơ yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...