Để nhận biết dung dịch FeSO4 và Fe2(SO4)3 ta cần dùng thuốc thử là:

A.

Dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch KMnO4/H+.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch AgNOhoặc dung dịch KMnO4/Hhoặc dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch AgNOhoặc dung dịch KMnO4/Hhoặc dung dịch NaOH.

Dùng AgNO3:

AgNO3 + Fe(NO3)2  Ag↓ + Fe(NO3)3

Hoặc KMnO4/H+:

5Fe2+ +  tím + 8H+  5Fe3+ + Mn2+không màu + 4H2O

Hoặc NaOH:

Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2↓ trắng xanh

4Fe(OH)2↓ trắng xanh + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3↓ đỏ nâu

Fe2+ + 3OH Fe(OH)3đỏ nâu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...