Để nhận biết dung dịch FeSO4 và Fe2(SO4)3 ta cần dùng thuốc thử là:

A.

Dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch KMnO4/H+.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch AgNOhoặc dung dịch KMnO4/Hhoặc dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...