Để nhận biết dung dịch các chất riêng biệt: glucozơ, benzen, etanol, glixerol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A.

Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3, dùng Cu(OH)2, dùng Na kim loại.

B.

Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3, dùng nước brom, dùng Na kim loại.

C.

Dùng Na kim loại, dùng Cu(OH)2 và đun nóng.

D.

Dùng Cu(OH)2 và đun nóng, dùng nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3, dùng Cu(OH)2, dùng Na kim loại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...